W przypadku, gdy jesteś zainteresowany posiadaniem statusu osoby poszukującej pracy, to możesz:

 1. zgłosić się do wybranego lub wybranych powiatowych urzędów pracy.

  albo
 2. skorzystać z uproszczonego sposobu elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy, który jest adresowany do wszystkich osób mających dostęp do Internetu  Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba poszukująca pracy w postaci elektronicznej dostępnego na stronie praca.gov.pl (lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej), przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych

  Po przekazaniu danych urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. W sytuacji, gdy nie stawisz się w wyznaczonym przez urząd terminie, dane przekazane zostają usunięte z systemu teleinformatycznego urzędu pracy.

  Status osoby poszukującej pracy nabędziesz z dniem, w którym zgłosisz się do powiatowego urzędu pracy, poświadczysz własnoręcznym podpisem przekazane dane i złożysz, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

  albo
 3. skorzystać z w pełni elektronicznej rejestracji w urzędzie pracy. Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba poszukująca pracy w postaci elektronicznej dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy.

  Status osoby poszukującej pracy nabędziesz z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych, bezpiecznych podpisów.

UWAGA: Jeżeli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, to w okresie posiadania statusu bezrobotnego, nie będziesz mógł zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w tym samym urzędzie pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące profilu zaufanego, w tym:
– czym jest profil zaufany,
– kto i jak może go założyć
znajdziesz: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Zapraszamy również do zapoznania się z instrukcją elektronicznej rejestracji przez internet oraz instrukcjami Jak założyć Profil Zaufany i Jak założyć konto użytkownika w praca.gov.pl.

W trakcie epidemii możesz wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji w postaci elektronicznej, który jest dostępny na stronie praca.gov.pl. Wówczas:

 • pracownik urzędu pracy zadzwoni do Ciebie;
 • zostaniesz zarejestrowany z dniem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z urzędnikiem.

Podstawa prawna