Jeżeli jesteś obywatelem polskim i chcesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy powinieneś przestawić w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport;
  2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
  3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
  4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiadasz.

Dodatkowo, jeżeli jesteś:

  1. cudzoziemcem– dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. decyzję lub kartę pobytu;
  2. jesteś osobą niepełnosprawną – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna